Tournee in China:

Shenzen Poly Theater
Guangzhou Opera House